Nadja Brykina Gallery

Exhibition in honour of Nadja Brykina Foundation establishment

12 January–12 April 2019

The exhibition presents the works of artists Vladimir Andreenkov, Valentina Apuhtina, Francisco Infante, Alexey Kamensky, Andrey Krasulin, Mikhail Krunov, Boris Otarov, Nikolai Markarov, Igor Novikov, Sergey Potapov, Ida Ruchina, Igor Shelkovsky, Vladimir Soskiev, Marlen Spindler, Oleg Tatarintsev and Olga Tatarintseva, Igor Vulokh, Valery Yurlov and Yuri Zlotnikov.