Nadja Brykina Gallery

1917–2017:
Socialist Realists and Nonconformists from the last 100 years.
Gustav Klucis, Alexander Drevin, Nadezhda Udaltsova, Alexander Rodchenko, Francisco Infante, Marlen Spindler, Vladimir Yakovlev, Yuri Zlotnikov etc.
 

17 January–31 March 2017