Nadja Brykina Gallery instagram artsy

1917–2017: Socialist Realists and Nonconformists from the last 100 years

17 January–31 March 2017

Gustav Klucis, Alexander Drevin, Nadezhda Udaltsova, Alexander Rodchenko, Francisco Infante, Marlen Spindler, Vladimir Yakovlev, Yuri Zlotnikov etc.