Nadja Brykina Gallery instagram artsy

25 years in Nonconformism. Exhibition in honour of Nadja Brykina Foundation establishment

The exhibition presents the works of artists Vladimir Andreenkov, Valentina Apuhtina, Francisco Infante, Alexey Kamensky, Andrey Krasulin, Mikhail Krunov, Boris Otarov, Nikolai Markarov, Igor Novikov, Sergey Potapov, Ida Ruchina, Igor Shelkovsky, Vladimir Soskiev, Marlen Spindler, Oleg Tatarintsev and Olga Tatarintseva, Igor Vulokh, Valery Yurlov and Yuri Zlotnikov.

12 January – 12 April 2019

"International Affairs" journal about the Foundation